Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

Verhulst Bouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze gegevens zijn:

Verhulst Bouw
Tuinderslaan 17
4731 XL Oudenbosch

KvK: 20126697

Ronald Verhulst is de Functionaris Gegevensbescherming van Verhulst Bouw. Hij is te bereiken via info@verhulstbouw.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verhulst Bouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw gegevens worden opgeslagen in ons klantsysteem. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • IP-adres;
 • KvK-nummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Verhulst Bouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Een offerte te kunnen maken;
 • Een overeenkomst te kunnen sluiten;
 • Een factuur te kunnen sturen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Verhulst Bouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verhulst Bouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd.

De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verhulst Bouw verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Verhulst Bouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verhulst Bouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verhulst Bouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verhulstbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verhulst Bouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@verhulstbouw.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Verhulst Bouw
Mei 2018